پرورش آلاماندا :


Allamanda
catharica: نام علمی


برگها
متقابل بیضی شکل با نوک باریک و براق می باشد. گلها شیپوری با طول 8 سانتیمتر زرد
طلایی رنگ و در اواسط تابستان زمان گلدهی می باشد. همیشه سبز _ ارتفاع در ابتدا در
حدود 45 سانتیمتر ولی به ارتفاع 3_ 5 متر نیز میرسد.

همیشه
سبز _ ارتفاع در ابتدا در حدود 45 سانتیمتر ولی به ارتفاع 3_ 5 متر نیز
میرسد.
برگها متقابل بیضی شکل با نوک باریک و براق می باشد. گلها شیپوری با طول
8 سانتیمتر زرد طلایی رنگ و در اواسط تابستان زمان گلدهی می باشد
.

نیاز ها:
نور : در تابستان ( نور کامل ) و
در زمستان ( نیم سایه)

دما: تابستان ( حداکثر 27 درجه ) و
زمستان ( حداقل 18 درجه
(
آبیاری: در فصل رشد همیشه خاک
مرطوب باشد و در زمستان هفته ای یکبار هنگامیکه سطح خاک خشک شده باشد
.
غبار پاشی: در بهار و تابستان ( فصل رشد ) هر هفته
2 بار بدون خیس شدن گلها و میتوان برای تامین رطوبت در زیر گلدانی سنگریزه بریزید و
آب اضافه نمایید ولی نباید ته گلدان با آب تماس پیدا کند. گیاه رطوبت پسند
است.

خاک: ترکیبی از خاک لوم و شن درشت به نسبت 2 به 1 و
اضافه نمودن مقدار کمی پهن گاوی پوسیده به خاک گلدان برای گیاه مناسب می باشدیا
مخلوطی از یک قسمت تورب ، یک قسمت خاک برگ و یک قسمت خاک باغچه و ضمنآ طالب خاک
قلیایی است.
کوددهی: با ظهور اولین گل 5 گرم در لیتر هر هفته یکبار با مواد
غذایی مایع یا جامد محلول در آب از اردیبهشت تا شهریور ماه

ازدیاد: ریشه دار نمودن قلمه های سبز و چوبی با طول 8 سانتیمتر با حرارت 21_
23 درجه از اواسط بهار تا اوایل تابستان

عوارض و درمان:
گلها ظاهر نمیشود و برگها ریز و ساقه ها دراز هستند که در اثر نور و تغذیه ناکافی
است . پیچیدگی برگها و خم شدن شاخه های گیاه به طرف پایین در اثر سردی هوا
است.
نکته: گیاهان تازه خریداری شده هر 3 ماه یکبار با مشاهده ریشه در ته گلدان
نیاز به تعویض دارند و پس از یکسال تعویض سالانه کافیست . گیاه را در معرض هوای سرد
و خشک قرار ندهید
.
اواخر پاییز حذف
شاخه های جوان بعد از اتمام دوره گلدهی جهت گلدهی بهتر در سال آینده لازم است. در
شهریور و مهر ماه به میزان کمتری آبیاری نیاز دارد و باید یک دوره خشکی نسبی را
بگذراند.

/ 0 نظر / 15 بازدید