مزج :

نام علمی : Aristida Spp


گونه ای است پر پشت و کلاف مانند با ریشه های
قوی و ساقه های کوتاه ، برگ های این گیاه باریک بوده و خوش خوراکی متوسطی دارد
.

این گونه در برابر زمستان های خیلی سرد به مراتب بهتر از
تابستان های گرم مقاومت می کند و به طور وفور در مناطق کم و بیش خشک ایران از
خوزستان تا خراسان و از بلوچستان تا قسمت های خشک آدربایجان وجود دارد . این گیاه
از گندمیان ایده آل برای مناطق خشک و شنی بوده به شرط اینکه شن زیاد متحرک نباشد
.این گیاه چرای مفرط را به خوبی تحمل نموده و به آسانی تولید بذر می
نماید.
 

/ 0 نظر / 21 بازدید