مرغ خوشه سرخ ( گندیل) :نام علمى
Eleusine indica :
گیاهچه
پهنک برگها صاف و پیچخورده هستند و جوانترین
برگها حالت لولهاى به خود مىگیرند. معمولاً برگها صاف و بدون کرک هستند. گاهى اوقات
و بهخصوص در حاشیههاى نزدیک به قاعده پهنک، بهطور پراکنده کرکهائى مشاهده مىشود.
برگها بهطور عرضى مخطط مىباشند.

حاشیههاى غلاف برگ
نیمه شفاف و در بخشهاى بالاتر کرکهاى بلندى وجود دارد که بهطور تصادفى در حاشیهها
پراکنده هستند.
اندامهاى رویشى : گیاهى است
علفی، یکساله و گسترده بر روى زمین که توسط بذر تکثیر مىیابد.

ساقههاى آن صاف و به طول ۱۵ تا ۶۰ سانتىمتر که گاهى اوقات نیز بهصورت مستقیم
و به سمت بالا رشد مىکنند. برگهاى آنها صاف، به طول ۵/۷ تا ۳۰ سانتىمتر است که گاهى
نیز کمى خشن و ناهموار بهنظر مىرسند. ریشههاى این گیاه فیبرى بوده و گسترش زیادى در
خاک دارند.

اندامهاى زایشى :

گلآذین پانیکول و شامل ۲ تا ۱۰ سنبلهٔ ۵/۲ تا ۵/۷ سانتىمترى که انگشتى شکل
هستند. سنبلکها بدون پایه و به طول ۳ تا ۵ میلىمتر در دو طرف محور گلآذین قرار
داشته و شامل ۳ تا ۶ بذر است که در امتداد لبهٔ آن تشکیل
مىشوند

بذر این گیاه به رنگ قهوهاى متمایل به قرمز،
بسیار کوچک، خشن، ناهموار و داراى سطى ناصاف و لبههائى مضّرس و برآمده است. این علف
هرز شباهت زیادى به گاورس (.Setaria spp) داشته، با این تفاوت که رنگ آن تیرهتر و
بهصورت دستهجاتی، متعدد رشد مىکنند و داراى انشعاباتى بیشتر است.


محل رشد و پراکنش

این گیاه
خاصّ مناطق گرم است و غالباً در چمنزارها، باغها، مناطق مرطوب، حاشیهٔ جادهها،
مزارع غلاّت و زمینهاى بایر مىروید


/ 0 نظر / 15 بازدید