تیره گل ساعت ، تیره کوچکی مرکب از حدود 12 جنس و تقریباٌ 600 گونه گیاه است که
در نواحی بین استوایی و حدود آن مخصوصاً در امریکا و آفریقا می رویند. تعداد زیادی
از گونه های آنها منحصراً به جنس Passiflora (دارای انواع زینتی فراوان) و به
Adenia ها تعلق دارند. از اختصاصات این گیاهان آن است که بندرت در بین آنها درختچه
و یا نمونه های درخت مانند دیده می شود عموماً علفی یا به صورت بوته های چوبی پیچک
دارو و یا دارای ساقه بالا رونده می باشند.
برگهای آنها منفرد، معمولاً با ظاهر
پنجه ای و منتهی به دمبرگی است که غالباً به یک برجستگی در قاعده ختم می شود.
گلهائی منفرد، نر - ماده و یا بر دو نوع نر و ماده ، یک پایه یا دو پایه دارند.
مجموعه ای از برگهای کوچک نیز به صورت انولوکری گلهای آنها را از خارج فرا میگیرد.

اجزای گل آنها 5 تایی است فقط بعضی از آنها ممکن است فاقد گلبرگ و عده ای نیز
دارای پرچم هائی به تعداد 2 برابر کاسبرگ ها باشند . تخمدان آنها مرکب از 3 تا 5
برچه ولی غالباً یک خانه و محتوی تخمک های واژگون با تمکن جانبی است . میوه آنها
پوشینه و معمولاً محصور در محفظه ای کیسه مانند با ظاهر مشخص است.

 

 
/ 0 نظر / 19 بازدید