گل تولمیه آ :

نام انگلیسی :
TOLMIEA
تولمیه ا از گیاهان زود رشد و مقاوم که
ارتفاع ان به25 سانتی متر می رسد و دارای برگهای سبز روشن و لکه های زرد و نارنجی
است در نقاط کم افتاب و هوادار بخوبی رشد می کند و در مقابل خشکی هوا و هوای گرم
حساسیت دارد.


برگهای قلبی شکل ان دندانه دار و پوشیده
از کرکهای نرم است و برای سبدهای اویزان بسیار مناسب است. اگر چه زود در معرض حمله
کنه قرمز قرار می گیرد ولی می توان با ان به موقع مبارزه کرد و سمپاشی انجام
داد.
نگهداری1- درجه حرارت:در هوای خنک بهتر پرورش می یابد و در زمستان در کمتر از 4
درجه از بین می رود.2- نور:در نور فراوان خوب رشد
می کند.3- ابیاری:سطح گلدان بجز در زمستان باید
همیشه مرطوب باشد.4- رطوبت هوا:یک روز در میان
برگها غبار پاشی شوند.5- تغییر گلدان:در بهار هر
سال گلدان انرا نعویض می نمایند.6- تکثیر:گیاه
دارای ساقه های خزنده و ریشه های نابجا است.اگر انرا در خاک گلدان مجاور فرو کرده و
مقداری خاک روی ان بدهند پس از مدتی ریشه داده و قابل انتقال به گلدان کوچک است.
برگهای انهم همین خاصیت را داراست.

/ 0 نظر / 18 بازدید